Go Hola Mundo

¿Cómo escribir un hola mundo en Golang?

En Go escribes un ‘hola mundo’ de este modo:

1
2
3
4
5
6
7
package main

import "fmt"

func main() {
	fmt.Printf("hola mundo\n")
}

¿Como ejecutar hello-world.go?

1
2
$ go run hello-world.go
hola mundo

¿Cómo hacer un build de hello-world.go?

1
2
3
$ go build hello-world.go
$ ./hello-world
hola mundo

go  golang